Πώς να αποτρέψετε το bullying στο σχολείο

Το bullying μπορεί να απειλήσει την σωματική ακεραιότητα αλλά ταυτόχρονα την συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών μέσα στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζοντας τις μαθησιακές τους ικανότητες.

Ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει κάποιος τέτοια φαινόμενα και επιθετικές συμπεριφορές είναι να τις σταματήσει πριν καν αρχίσουν. Τι εννοούμε με αυτό?

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πραγμάτων – πράξεων  – αντιδράσεων που θα μπορούσαν να γίνονται από την πλευρά των εκπαιδευτικών και να αποτρέψουν τέτοια φαινόμενα καθιστώντας το σχολείο ασφαλές για όλα τα παιδιά.

Η εκπαίδευση των δασκάλων / καθηγητών και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας μαζί με την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα bullying για την πρόληψη και αποτροπή βίαιων συμπεριφορών στα σχολεία φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα για σκέψη και συζήτηση εντός των σχολικών μονάδων.

Δραστηριότητες που διδάσκουν τα παιδιά για το Bullying

Το σχολείο δεν χρειάζεται απαραίτητα κάποιο επίσημο πρόγραμμα ώστε να είναι σε θέση να αποτρέψει βίαιες συμπεριφορές.

Μπορεί να συμπεριλάβει στο σχολικό πρόγραμμα απλές δράσεις και δραστηριότητες που διδάσκουν τα παιδιά σχετικά με το bullying.

  • Έρευνα στο διαδίκτυο στα πλαίσια του μαθήματος
  • Παρουσιάσεις εντός του σχολείου με θέμα την αποτροπή του bullying.
  • Συζητήσεις – Εκθέσεις με σχετικά θέματα πχ  βίαιη συμπεριφορά , αναφορά περιστατικών βίας εντός της σχολικής μονάδας.
  • Οι προεκτάσεις του bullying μέσα από μια καλλιτεχνική δραστηριότητα όπως μια θεατρική παράσταση.

Οι παραπάνω δράσεις θα βοηθήσουν όλα τα παιδιά να κατανοήσουν σε βάθος την σπουδαιότητα του φαινομένου και την σημασία που έχει η αποτροπή περιστατικών βίας ανάμεσα στους μαθητές.


6 βήματα πρόληψης του εκφοβισμού στο σχολείο στο γενικοτερο πλαίσιο πρόληψης του bullying

Το bullying (εκφοβισμός) είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει άτομα κάθε ηλικίας, υπόβαθρου και δημογραφικών στοιχείων. Είτε στα σχολεία, στους χώρους εργασίας ή στις κοινότητες, το bullying (εκφοβισμός) μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στην ψυχική και σωματική ευεξία ενός ατόμου.

Ωστόσο, υπάρχουν 6 βήματα που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη του εκφοβισμού και την προώθηση ενός ασφαλέστερου και περιεκτικού περιβάλλοντος για όλους.


  1. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης του εκφοβισμού είναι μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης. Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης για το θέμα και την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του εκφοβισμού, τα άτομα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα και να είναι πιο εξοπλισμένα για να το αποτρέψουν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία και χώρους εργασίας, εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και ενημέρωση της κοινότητας.
  2. Θέσπιση σαφών κανόνων και συνεπειών: Είναι σημαντικό να θεσπιστούν σαφείς κανόνες και συνέπειες για την εκφοβιστική συμπεριφορά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πολιτικές μηδενικής ανοχής σε σχολεία και χώρους εργασίας, όπου το bullying (εκφοβισμός) δεν είναι αποδεκτός. Και να λαμβάνονται τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα όταν συμβαίνει. Καθιερώνοντας σαφείς κανόνες και συνέπειες, τα άτομα είναι πιο πιθανό να κατανοήσουν τη σοβαρότητα των πράξεών τους και τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν στους άλλους.
  3. Ενθαρρύνετε την αναφορά: Είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τα άτομα που είναι μάρτυρες ή βιώνουν bullying (εκφοβισμό) να το αναφέρουν. Πολλά άτομα δεν αναφέρουν bullying (εκφοβισμό) λόγω φόβου αντεκδίκησης ή ότι δεν τους πάρουν στα σοβαρά. Με τη δημιουργία ενός ασφαλούς συστήματος αναφοράς, τα άτομα μπορούν να αισθάνονται πιο άνετα να αναφέρουν περιστατικά εκφοβισμού και να λάβουν μέτρα για την αποτροπή του.
  4. Καλλιεργήστε ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον: Ένα θετικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του εκφοβισμού προάγοντας τον αμοιβαίο σεβασμό, την ανεκτικότητα και την αποδοχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προώθησης της διαφορετικότητας και της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης, της ενθάρρυνσης της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας και της προώθησης της αίσθησης του ανήκειν και της κοινότητας.
  5. Υποστήριξη ατόμων που έχουν υποστεί bullying (εκφοβισμό): Είναι σημαντικό να παρέχουμε υποστήριξη και πόρους σε άτομα που έχουν υποστεί bullying (εκφοβισμός). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ομάδες υποστήριξης και προγράμματα υπεράσπισης. Παρέχοντας στα άτομα την υποστήριξη που χρειάζονται, είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να θεραπεύσουν το τραύμα του εκφοβισμού και να το αποτρέψουν από το να συμβεί στο μέλλον.
  6. Συνεργασίες: Η συνεργασία και οι συνεργασίες μεταξύ ατόμων, οργανισμών και κοινοτήτων μπορεί να είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη του εκφοβισμού. Με τη συνεργασία, τα άτομα μπορούν να συγκεντρώσουν πόρους, να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουν μια ενοποιημένη προσέγγιση για την πρόληψη του εκφοβισμού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συνεργασίες μεταξύ σχολείων, κοινοτικών οργανώσεων και υπηρεσιών επιβολής του νόμου.